Buktrycksmätning  >  FoleyManometer

ZF0050_HM002 (2)En enkel, snabb och säker metod att mäta patientens buktryck

Högt buktryck påverkar alla vitala organsystem i kroppen och är förenat med signifikant förhöjd morbiditet och mortalitet. Redan i slutet av 1800-talet blev det känt att det fanns ett klart samband mellan högt buktryck och sviktande andningsfunktion. Trots detta och många senare studier och lärdomar är intra-abdominell hypertension ett underdiagnostiserat tillstånd även i dagens sjukvård.

Orsaken till detta kan vara att det hittills inte funnits ett enkelt och lättarbetad metod att utföra buktrycksmätning. Man har oftast varit tvungen att använda mer eller mindre hemmagjorda lösningar som dels varit krångliga och osäkra att koppla upp och hantera samt svårtolkade resultatmässigt. FoleyManometern är då en lösning på allt detta. Kontinuerligt inkopplad mellan patientens urinkateter och uppsamlingspåse blir FoleyManometern en del av ett slutet system som medger intermittent mätning av patientens buktryck på ett snabbt, enkelt och säkert sätt.

Efter att initialt vid hopkoppling fyllt upp systemet tar själva mätningen endast 15-20 sekunder och kan utföras så oftast som önskas och behövs. Patientens buktryck avläses tydligt i mm Hg på den integrerade mätskalan – hygieniskt och användarvänligt. Förutom ett säkert mått på det aktuella buktrycket hos patienten, får du också en säker indikation på att dennes urinkateter verkligen fungerar som den skall.

Exempel på indikationer för buktrycksmätning:
  • Patient som genomgått någon form utav bukkirurgiskt ingrepp och postoperativt utvecklat spänd buk
  • Patient med accidentell buktrauma
  • Respiratorpatient med annan organsvikt
  • Patient med kraftig positiv vätskebalansrubbning
  • Misstanke om sk Abdominellt Compartment Syndrom med högt buktryck och organsvikt ex nedsatt urinproduktion, andnings- och cirkulationspåverkan, acidos, sepsis, ischemi och försämrad sårläkning, ileus och ökat intrakraniellt tryck
  • Intraabdominell tryckstegring är ett tillstånd som kan utvecklas snabbt och kräver noggrann kontroll. Med FoleyManometern inkopplad kan man enkelt och snabbt avläsa buktrycket ex vid varje timdiuresmätning. Ökande eller obehandlat högt buktryck resulterar vanligtvis i en dålig prognos och överlevnad för patient.


Material
Latexfri Pvc med DINCH som mjukgörare (grp. övriga mjukgörare). Klämma: Polyetylen. Skydd kateteranslutning: LDPE. 
1,2 micron filter 

Sterilisering
Etylenoxid

Standards
EEC/67/548 Annex I (kat. 1 o 2) 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
HM002 FoleyManometer Lv buktrycksmätning 20 20 N J S 5

Produktbladsnr 901